Görgessen

Egyéb

ALBERT FLÓRIÁN LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS GÓLKIRÁLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

Preambulum

Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A-F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Közhasznú Alapítvány létrehozását határoztuk el:

1.Az Alapítók: név: Kovács Miklós
születési név: Kovács Miklós

név: Urbán-Szabó Sándor
születési név: Urbán Szabó Sándor

2.Az Alapítvány neve: Albert Flórián Labdarugó Utánpótlás Gólkirály Alapítvány

3.Az Alapítvány székhelye: Albert Stadion, 1091 Budapest, Üllői út 129.

4.Az Alapítvány célja:

• Albert Flórián hírnevének megőrzése, ezen keresztül is a magyar labdarugó kultúra, valamint történet emlékeinek az ápolása;

• Magyarország sportolni vágyó fiataljainak egészséges életmódra nevelése a labdarugó sport versenyszerű és amatőr módon történő gyakorlása révén,

• A magyar labdarugó sport hagyományainak megőrzése, a sportág felvirágoztatása, népszerűsítése;

• A labdarugó sport számára utánpótlás nevelés támogatása országos szinten, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megvalósításának elősegítése;

• A tehetséges fiatal labdarugó játékosok kiválasztása, tehetséggondozása, támogatása.

5. Az Alapítvány céljának megvalósítása érdekében:

• Létrehozza az „Albert Flórián Labdarugó Utánpótlás Gólkirálya” díjat, melyet minden hazai bajnoksági évben a labdarugó utánpótlás tagjai közül egy, a legtöbb góllal büszkélkedő játékosnak adományoz, az ezzel járó 200.000.- Ft-os támogatással együtt;

• A kiválasztott fiatal tehetséges labdarugó játékosokat támogatja, részükre mind anyagi, mind szakmai segítséget, támogatást nyújt,

• Edzőtáborokat szervez, ezek szervezéséhez anyagi támogatást nyújt;

• Együttműködik más társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, vidéki és fővárosi oktatási intézményekkel a tehetségek felkutatása és nevelése érdekében;

• Egyéb a célok megvalósításához szükséges faladatokat lát el, többek között kiírhat pályázatokat, támogathatja az egyedileg benyújtott kérelmeket, biztosíthat költségtérítést, valamint nyújthat egyszeri támogatást.

6. Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.
Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység [az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján]:

• „1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység”

• „4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés”

• „14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével”.

7. Az Alapítvány induló vagyona:

7.1. Az Alapítók által rendelkezésre bocsátott összesen 200.000.- Ft, azaz: Kettőszázezer forint készpénz; melyet az Alapítók az alábbiak szerint bocsátottak rendelkezése:

• Kovács Miklós: 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer forint készpénz,

• Urbán Szabó Sándor: 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer forint készpénz.

Fenti összeget az Alapítók az Alapítvány nyilvántartásba vételéig letéti bankszámlán helyezték el.

7.2. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány induló vagyona és a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel.

8. Az Alapítvány jellege és gazdálkodása, a támogatás igénybe vétele:

8.1. Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja.

8.2. Az Alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

8.3. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat Ezek elfogadásáról a Kuratórium dönt.

8.4. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

8.5. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A vagyon az „Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás Gólkirály” díjra, és az azzal járó támogatásra, kérelem vagy pályázat alapján támogatás nyújtására használható fel.

8.6. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

8.7. Az Alapítvány egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

9. Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 9 fő.

10. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

10.1. A Kuratórium elnöke:

Név: Sipos Jenő
Születési név: Sipos Jenő

10.2. A Kuratórium tagja:
név: ifj. Albert Flórián

10.3. A Kuratórium tagja:
név: dr. Kocsis Máté

10.4. A Kuratórium tagja:
név: Tarlós István

10.5. A Kuratórium tagja: név: dr. Csutora László

10.6. A Kuratórium tagja:
név: Kubatov Gábor

10.7. A Kuratórium tagja:
név: dr. Pesti Imre

10.8 A Kuratórium tagja:
Név: Albert Magdolna

10.9 A Kuratórium tagja:
Név: Glázer Tamás

11. A Kuratórium működése:

11.1 Az Alapítvány képviselője (a Kuratórium tagjai közül) a Kuratórium mindenkori elnöke.

11.2. A kuratóriumi tagokat az Alapító határozatlan időre kéri fel, amely megbízatás csak indokolt esetben [Ptk. 74/C. § (6) bekezdés] vonható vissza. A Kuratórium tagjai díjazást e tevékenységükért nem kapnak, azonban indokolt esetben költségtérítésben részesülhetnek.

11.3. Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (Kuratórium), amelyben az Alapító – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat. [Ptk. 74/C. § (3) bekezdés].

11.4. A Kuratóriumi tagság bármely okból történő megszűnése esetén az Alapítók 30 napon belül új Kuratóriumi tagok kérnek fel.

11.5. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról. Jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása.

11.6. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítókat az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.

11.7. A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat.

11.8. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több, mint a fele jelen van.

11.9. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést egyhangúlag fogadja el.

11.10. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §. b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
• kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
• bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
11.11. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

11.12. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

11.13. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva.

11.14. Az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány képviselője látja el.

11.15. A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel. A Kuratórium elnöke valamennyi kuratóriumi döntés nyilvánosságra hozataláról köteles gondoskodni olyanképpen is, hogy a döntéseket az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kell 15 napra kifüggeszteni és az Alapítvány honlapján 15 napra közzétenni.

11.16. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

11.17. A Kuratórium évente egyszer a Magyar Nemzet című folyóiratban, valamint az alberflorian.hu internetes honlapján nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.

12. A felügyelő bizottság:

12.1 A Kuratórium Felügyelő Bizottságának három tagja van, akiket az alapítók határozatlan időre jelölnek ki.

12.2 A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Kassai György


Név: Dr. Gertner László

Név: Kerényi Botond
.

12.3 A Felügyelő Bizottság feladatai:

– az éves beszámoló előzetes jóváhagyása, mely a beszámolót tárgyaló kuratórumi ülést megelőzően 8 nappal kell hogy megtörténjen;
– A felügyelő bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja;
– A felügyelő bizottság tagja az alapítvány kuratóriuma ülésén tanácskozási joggal részt vehet;
– A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az alapítókat vagy a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is jogosult;
– ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet;
– ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.


12.4 A Felügyelő Bizottság ülésén működik, annak ülését az elnök vagy bármely két tag hívhatja össze az ülést megelőzően legalább három nappal küldött emailben vagy ajánlott levélben. Az ülés akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság működését egyebekben saját ügyrendjében szabályozza, elnökét tagjai közül maga választja.

12.5 Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a) a kuratórium elnöke vagy tagja, b) az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást –, illetve d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

12.6 A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
– a tag halálával,
– a tag lemondásával,
– a tag alapítók általi visszahívásával,
– törvényben meghatározott más esetben.


13. A Közhasznúsági melléklet és az éves beszámoló:

13.1 Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló részét képező- közhasznúsági mellékletet készíteni.

13.2 Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása – a tárgyévet követő év 150. napjáig a Kuratórium egyhangú döntése alapján történik.

14. Rendelkezés a bankszámla felett:
Az Alapítvány bankszámlája felett aláírási joggal a Kuratórium bármely mindenkori elnöke rendelkezik.

15. Vegyes rendelkezések:

15.1 Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

15.2 Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

15.3 Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium befektetési szabályzatot készít és azt egyhangúlag fogadja el.

15.4 Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Ptk. 74/E. §-a az irányadó. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulásuk mértékéig az Alapítókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

01.